AZERBAYCAN İLAHİYYAT İNSTİTUTU VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUM
“İSLAM MEDENİYETİNDE BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ”


(16-17 Nisan 2020)
Bakü/AZERBAYCAN

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

İnsanlığın ortak geleceğinin barış ve sevgi üzerine kurulu bir vizyon etrafında şekillenmesi Müslümanları da yakından ilgilendirmektedir. Tarihsel süreç içerisinde Müslüman dünyanın hem kendi iç farklılıkları hem de farklı din ve kültürlerle bir arada yaşama tecrübesi, bu vizyonun günümüze uyarlanması konusunda zengin bir hafıza içermektedir. Bu hafızadan yararlanarak güncel şartlarda İslam Medeniyetinde birlikte yaşama tecrübesinin yeniden ele alınmasına ve çok yönlü değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyacın giderilmesi bağlamında gerçekleştirilecek olan “İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi” konulu uluslararası sempozyum ile Anadolu ve Azerbaycan irfani geleneği içinde önemli bir yeri olan birlikte yaşama tecrübesinin günümüzde kullanılma imkanını tespit ve gelecekteki muhtemel rolünü tayin etmek hedeflenmektedir. İslam Medeniyetinde birlikte yaşama tecrübesi hakkında bilimsel, siyasal, sosyal ve bireysel çalışmalara katkı sağlamayı amaçlayan bu proje aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini de geliştirecektir.


SEMPOZYUMUN AMACI

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Azerbaycan İlahiyyat İnstitutu’nun ortaklaşa düzenlemiş oldukları “Uluslararası İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu” ile;

1 - İslam medeniyeti bağlamında Azerbaycan ve Türkiye arasında birlikte yaşamaya yönelik mevcut imkânları tespit etmek,

2 - Müslüman toplumlar arasında birlikte yaşamayla ilgili tecrübelerden faydalanarak özellikle konuyla ilgili uzman ve akademisyenlerin katkılarını ortaya koymak, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak,

3 - Ülkelerarası birlikte yaşama tecrübesinin günümüzde kullanılma imkânını ve gelecekteki muhtemel rolünü tayin, teşvik ve tespit etmek,

4 - İslam medeniyetinde birlikte yaşama tecrübesi hakkında bilimsel, siyasal, sosyal ve bireysel çalışmaların çoğalmasına katkıda bulunmak,

5 - Azerbaycan ve Türkiye arasındaki mevcut ilişkilerin daha sağlam ve gelecek vadeden sürdürülebilir bir vizyon olarak teşekkülünü sağlamayı amaçlamaktadır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Sempozyum akademisyen, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır. Bütün katılımcıların, sempozyum takviminde belirlenen sürelere riayet etmesi gerekmektedir.

2.Bildirinin amaç, yöntem, kaynak ve muhtemel sonuçlarını içeren özetinin 300-350 kelime aralığında ifade edilmesi ve “ sempozyumbaku@kku.edu.tr” adresine 16 Şubat 2020 tarihine kadar gönderilmiş olması gerekir.

3. Bildirilerin 6000 ile 9000 kelime aralığında hazırlanmış olması ve daha önce başka bir yerde yazılı veya sözlü olarak sunulmamış olması gerekmektedir.

4. Tebliğlerin, özgün ve araştırma mahsulü olması, başka eserlerden alıntı olmamaları, herhangi bir yerde yayınlanmamış olmaları ve yayınlanmaya uygun biçimde göndermeleri gerekmektedir.

5. Bildiriler, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerinden biriyle sunulabilir.

6- Sempozyuma kesin katılımın gerçekleşmesi için bildiri tam metninin 30 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesi ve bilim kurulunca kabul edilmesi şarttır. 

7-Türkiye’den sempozyuma katılacak olan sunum sahiplerinin bildiri yazım kurallarında İsnad Atıf Sistemini (https://www.isnadsistemi.org) kullanmaları beklenmektedir.


SEMPOZYUM KATILIM FORMU İNDİR


Sempozyum Onur Kurulu

Ersan ASLAN (Prof. Dr.,Kırıkkale Üniversitesi Rektörü)
Ceyhun MEMMEDOV (Dr., Azerbaycan İlahiyat İnsitutu Rektörü)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Ceyhun MEMMEDOV (Dr., Azerbaycan İlahiyat İnsitutu Rektörü)
Mevlut ERTEN (Prof. Dr., Kırıkkale Üni. İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı)
Eyüp BAŞ (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Aqil ŞİRİNOV (Dr. Azerbaycan İlahiyat İnstitutu Rektör Yardımcısı)
Harun ÇAĞLAYAN (Doç. Dr., K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi)
Muhammed Ali YAZIBAŞI (Doç. Dr., K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi)
Şahin AHMETOĞLU (Doç. Dr., K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi )
Ali ÇETİN (Doç. Dr., K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi)
Adem YILDIRIM (Dr., K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi)

Sempozyum Bilim Danışma Kurulu

Ceyhun MEMMEDOV (Dr., Azerbaycan İlahiyat İnsitutu Rektörü, Azerbaycan)
Mevlut ERTEN (Prof. Dr., K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı, Türkiye)
Eyüp BAŞ (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye)
Mehmet ATALAN (Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Türkiye)
Sıddık KORKMAZ (Prof. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı, Türkiye)
Zeynabidin ACIMAMATOV (Doç. Dr., Kırgizistan Oş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Kırgızistan)
Ali YILMAZ (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye)
Zülfikar GÜNGÖR (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye)
Hasan AKSOY (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye)
Nesimi YAZICI (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye)
Cemil HAKYEMEZ (Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye)
Münire Kevser BAŞ (Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türkiye)
Abdülmecit İSLAMOĞLU (Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye)
İsmail AKKOYUNLU (Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi, Türkiye)
Olqa PAVLOVA (Ped.f.d. dos. Müsəlmanlara Psixoloji Dəstək Assosiasiyası idarə heyətinin sədri, Rusya Federasyonu)
Vyaçeslav POLOSIN (Siy.f.d., fəl.e.d., “İslam Mədəniyyəti Elm və Təhsilə Dəstək Fondu”nun direktor müavini, Rusya Federasyonu)
Mixail YAKUBOVIÇ (T.f.d., “Ostroq Akademiyası” Milli Universiteti İslamşünaslıq tədqiqatları Mərkəzinin sədri, Ukrayna)
M. Z. M. AKRAM (Doç. Dr. Malezya İslam Üniversitesi, Malezya)

Sempozyum Yürütme Kurulu

Aqil ŞİRİNOV (Dr. Azerbaycan İlahiyyat İntitutu )
Muhammed Ali YAZIBAŞI (Doç. Dr., K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi)
Harun ÇAĞLAYAN (Doç. Dr., K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi)
Şahin AHMETOĞLU (Doç. Dr., K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi)
Adem YILDIRIM (Dr., K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi)
Şahin ALESGEROV (Azerbaycan İlahiyyat Enstitüsü Dış İlişkiler Uzmanı)

Sempozyum Sekretaryası

Arş. Gör. İsmail KOÇAK (K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi)
Arş. Gör. Şeyma Demirtaş (K.Ü. İslâmî İlimler Fakültesi)


SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri özeti gönderme için son tarih : 16 Şubat 2020
Özetleri kabul edilen bildirilerin ilanı : 28 Şubat 2020
Tam metin gönderme için son tarih : 30 Mart 2020
Sempozyum Programının Yayımlanması : 10 Nisan 2020
Sempozyum Tarihi : 16-17 Nisan 2020


SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

TOPLUM


1.Müslüman Kültüründe Birlikte Yaşama İlkesinin Kavramsal Çerçevesi

2.Birlikte Yaşama Gerekliliği

3.Birlikte Yaşama Kültürünü Besleyen Faktörler

4.Toplumlarda Birlikte Yaşama Tecrübesi

5.Birlikte Yaşama Kültürüne Katkı Sağlayan Örnek Şahsiyetler

6.Birlikte Yaşamanın Önündeki Engeller

7.Müslüman Düşüncesinde Toplum Anlayışları

8.Küreselleşmenin Birlikte Yaşamaya Etkisi

(Irkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, şiddet, gelir dağılımı vb.)

9.Toplum Bilincinin Oluşmasında Sanatın Etkisi


EĞİTİM


1.Eğitimin Birlikte Yaşama Kültürüne Katkısı

2.Eğitim Müfredatı ve Birlikte Yaşama Kültürü

(Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim Dönemi)

3.Akli ve Bilimsel Bulgulara Uygun Bilgi Üretimi

4.Üretilen Bilginin Fırsat Eşitliği Bağlamında Paylaşımı

5.Eğitimde Öğrenci ve Öğretmen Hareketliliği

6.Din Eğitiminin Birlikte Yaşama Kültürüne Katkısı

7.Yüksek Din Öğretiminin Birlikte Yaşamaya Katkısı

8.Okullardaki Din Eğitiminin Birlikte Yaşamaya Katkısı

9. Farklı Disiplinlerde Birlikte Yaşama Kültürü


İSLAM/İSLAMİYET


1.İslam Ortak Paydası ve Mezhepler

2.Siyasi-İtikadi İslam Mezheplerinin Birlikte Yaşama Kültürüne Katkıları

3.Fıkıh İlminin Birlikte Yaşama Kültürüne Etkileri (Ehliyet, İstişare, Emanet, Adalet vb)

4.İslam Tarihinde Birlikte Yaşama Örnekleri

5.Kelam İlminin Doğru Din Anlayışı Üzerindeki Etkileri

(Kadercilik, Tanrı ve Evren Anlayışı)

6.Hurafe, Taassup ve Tekfir Bağlamında Müslümanlık Algısının Birlikte Yaşamaya Olumsuz Etkileri

7.Kur’an’da Birlikte Yaşamaya Yönelik Vurgular

8.Hadis Literatüründe Birlikte Yaşamaya Yönelik Vurgular

9.İslam Edebiyatı’nın Toplumlararası Bütünleşmede Etkisi


ULAŞIM ve KONAKLAMA
Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcıya aittir.
Sempozyuma katılımdan herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.
Sempozyum uluslararası sempozyum şartları taşımaktadır

SEMPOZYUM PROGRAMI
Henüz oturum tamamlanmadı.

GEZİ
Sempozyumun Ardından Gezi Düzenlenecektir

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/TÜRKİYE
Telefon: (+90) 318 3574242
Azerbaycan İlahiyyat İnstitutu/Azerbaycan
Telefon: (+99) 412 510 65 45; (+99) 412 510 39 61